Skip links

Všeobecné podmienky pretekov Liptov Ride

Všeobecné podmienky pretekov Liptov Ride (ďalej už len „Preteky LR“) stanovujú podmienky pre registráciu a účasť na pretekoch a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vedenia evidencie účastníkov pretekov.

Organizátorom pretekov LR je občianske združenie Liptov Ride so sídlom Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 50076345, DIČ: 2120205329 (ďalej už len „Organizátor“).

 

Dátum pretekov LR

Preteky LR sa uskutočnia na území Slovenskej republiky, v regióne Liptov v termíne 13.4.2024.

 

Účastníci pretekov LR
Účastníkom pretekov LR je každá fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na Preteky LR zaregistrovaním tímu na web stránke organizátora www.liptovride.sk a súčasne uhradila registračný poplatok vo výške 250 eur pri registrácií tímu, 150 eur pri registrácii dvojíc do 15.2.2024. V prípade jednotlivcov je registračný poplatok vo výške 100 eur pri registrácii do 13.3.2024.

V prípade účasti osôb mladších ako 18 rokov je základnou podmienkou účasti na pretekoch LR predloženie písomného súhlasu zákonného zástupcu najneskôr pri osobnej prezentácii dňa 13.4.2024 takejto osoby na preteky LR.

V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov organizátorovi nepredloží takýto písomný súhlas alebo  tento písomný súhlas bude obsahovať nepravdivé či sfalšované údaje, vyhradzuje si organizátor právo neumožniť takejto osobe štart na LR.

 

Registrácia na preteky LR

Registráciou na preteky LR vyslovuje uchádzač súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami pretekov a tým sa zaväzuje ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Spôsob registrácie na preteky LR je na web stránke organizátora www.liptovride.sk.

Osobná registrácia priamo počas podujatia v mieste prezentácie nie je možná.

Organizátor má právo stanoviť horný limit počtu registrovaných družstiev z kapacitných, bezpečnostných alebo aj z iných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia registrácie alebo ju kedykoľvek ukončiť.

Každý účastník sa môže zaregistrovať aj na viac zvolených disciplín v rámci pretekov LR.

 

Platnosť a akceptovanie prihlášky na preteky LR

Prihláška, ktorá nie je do dátumu stanoveného v potvrdzovacom emaile uhradená na účet organizátora sa považuje za neúplnú, a preto je považovaná za neplatnú. Takémuto tímu a jeho členom nevzniká nárok na štart na pretekoch LR a to ani v prípade zaplatenia štartovného po termíne splatnosti.

Dňom úhrady registračného poplatku sa rozumie deň  pripísania registračného poplatku  v celej  výške na účet organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku a tak neumožniť štart na pretekoch LR, a to aj v prípade včasného uhradenia štartovného ak účastníci uviedli v prihláške nepresné, neúplné či dokonca klamlivé údaje.

 

Platba registračného poplatku

Výšku registračného poplatku vyhlasuje každoročne organizátor.

V prípade poukázania nižšej sumy ako je stanovená, považuje organizátor takúto prihlášku za neplatnú a vyhradzuje si právo ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.

Platba registračného poplatku je možná  bezhotovostným spôsobom v prospech bankového účtu organizátora.

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2700934639/8330  

IBAN: SK8683300000002700934639

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Vrátenie štartovného

Vrátenie štartovného v plnej hodnote a odhlásenie prihláseného tímu z pretekov LR je možné do dňa 29.2.2024.

Po tomto termíne si organizátor vyhradzuje právo viac nevrátiť štartovné. Registrovaný tím, ktorý sa nedostaví na prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartovné číslo a nedostaví sa na štart pretekov LR, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných platieb.

 

Bezpečnosť účastníkov a vylúčenie z pretekov

Organizačné pokyny k účasti na podujatí oznámi organizátor účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na web stránke organizátora) pred konaním pretekov LR. Každý účastník pretekov LR je povinný tieto pokyny dodržiavať počas celej doby trvania pretekov.

Každý účastník pretekov LR je rovnako povinný dodržiavať pokyny označených členov organizačného tímu pretekov LR a usporiadateľov pretekov LR počas celej doby trvania preteku.

Organizátor je oprávnený vylúčiť a diskvalifikovať z preteku tím, ktorého člen poruší ktorúkoľvek  podmienku preteku (napr. v prípade preukázateľného nedodržania predpísanej trate,  použitia nedovolených a pre danú disciplínu neštandardných pomôcok napr. zvierat, ohrozovania seba či ďalších súťažiacich, podvádzania alebo v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi a pod.) alebo tím, ktorý ktorúkoľvek podmienku pretekov nesplnil alebo  počas trvania pretekov prestal spĺňať a to aj so  spätnou účinnosťou.

Vylúčením z pretekov členom tímu nevzniká nárok na výhru ani na vrátenie uhradeného registračného poplatku.
Členovia zdravotnej služby pretekov LR sú oprávnení zakázať účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na pretekoch LR v prípade, ak ide o ochranu zdravia účastníka na základe objektívnych zdravotných dôvodov.

 

Vylúčenie zodpovednosti

V prípade, ak je organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, vojny, terorizmu alebo inej hrozby preteky LR ešte pred ich začiatkom (štartom) alebo už v priebehu podujatia zrušiť, nevzniká účastníkom nárok na vrátenie štartovného vzhľadom k tomu, že na strane organizátora vznikli náklady na prípravu pretekov LR už v čase pred samotným aktom zrušenia pretekov. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení takýchto nákladov vrátiť účastníkom časť štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate v prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov pretekov.

Všetci účastníci pretekov LR štartujú na vlastnú zodpovednosť a tým preberajú plnú zodpovednosť na seba za akékoľvek nehody a zranenia. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch LR, ani s cestou a pobytom v mieste konania pretekov LR.  Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny pretekov LR.

Každý účastník pretekov LR je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie a je si vedomý, že štandardné poistenie sa nevzťahuje na adrenalínové športy ako napr. “freeride” alebo vodný slalom.

Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady ani náhrady škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na pretekoch LR alebo v súvislosti s výhrou.

Organizátor nemá nárok voči účastníkom na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s organizovaním pretekov LR.

 

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vedenia evidencie účastníkov Pretekov.

Účastník pretekov LR dáva súhlas občianskemu združeniu LIPTOV RIDE, Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 50076345, DIČ: 2120205329 na spracovanie svojich osobných údajov za účelom identifikácie účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby MMM, za účelom spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného a vedenia evidencie účastníkov počas doby konania pretekov LR.

Účastník prihlásením sa na preteky LR dáva organizátorovi súhlas s použitím svojich fotografii, písomných prejavov, filmových záznamov a iných záznamov týkajúcich sa jeho osoby    poskytnutých organizátorovi alebo vyhotovených organizátorom v priebehu pretekov a to pre účely ich zverejnenia na web stránke pretekov alebo organizátora, pre komerčné ako aj informačné účely na všetkých komunikačných médiách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

Účastník prihlásením sa na preteky LR dáva organizátorovi súhlas s odberom aktualít týkajúcich sa pretekov LR prostredníctvom emailu. Na požiadanie emailom je možné kedykoľvek sa z odberania aktualít odhlásiť.

 

Záverečné a osobitné ustanovenia
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2024. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na pretekoch LR.